دپارتمانسیستم های عامل
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
دوره جامع Linux System Administration شامل (RHCSA) (RHCE)
مدت زمان
۱۰۰
هزینه دوره حضوری
۴۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
مخاطبان دوره
 • راهبران سرورهای لینوکس و کارشناسان شبکه و دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر
توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی لینوکس و کار با فرمان‌های عمومی و نصب بسته ها
 • پوشش کامل تمامی سرفصلهای لینوکس LPIC-1
سرفصلهای دوره

(Red Hat Certified System Administrator (RHCSA:

Include Red Hat System Administration I & II and Based on RHEL 6.x & 7.x

Get started with Red Hat Enterprise Linux

 • Describe and define open source, Linux distributions, and Red Hat Enterprise Linux
 • Install Red Hat Enterprise Linux on virtual machines
 • Access a shell prompt and issue commands with correct syntax
 • Describe and define Linux File Systems & File system Hierarchy Standard
 • Copy, move, create, delete, and organize files while working from the bash shell
 • Resolve problems by using local help systems
 • Locate, read, and use system documentation including man, info, and files in /usr/share/doc

Manage users and groups

 • Create, delete, and modify local user accounts
 • Change passwords and adjust password aging for local user accounts
 • Create, delete, and modify local groups and group memberships
 • Configure super user  access
 • Manage access permissions on regular and special files as well as directories.
 • Use access modes such as suid, sgid and the sticky bit to maintain security.
 • Know how to change the file creation mask.
 • Use the group field to grant file access to group members
 • Administer local password policies
 • Access remote systems using SSH
 • Log in and switch users in multiuser targets

Understand and use essential tools

 • Using find
 • Create and edit text files
 • Navigate a document using vi
 • Use input-output redirection (>, >>, |, 2>, etc.)
 • Process text streams using filters
 • Use grep, egrep, fgrep and regular expressions to analyze text
 • Archive, compress, unpack, and uncompressing files using tar, star, gzip, and bzip2
 • Create hard and soft links

Operate running systems

 • Boot, reboot, and shut down a system normally
 • Boot systems into different runlevels / targets manually
 • Interrupt the boot process in order to gain access to a system
 • Identify CPU/memory intensive processes and kill processes
 • Adjust process scheduling
 • Locate and interpret system log files and journals
 • Preserve system journals
 • Start, stop, and check the status of network services
 • Securely transfer files between systems

Create, monitor and kill processes

 • Run jobs in the foreground and background
 • Signal a program to continue running after logout
 • Monitor active processes
 • Select and sort processes for display
 • Send signals to processes

Configure local storage

 • List, create, delete partitions on MBR and GPT disks
 • Configure systems to mount file systems at boot by universally unique ID (UUID) or label
 • Add new partitions and logical volumes, and swap to a system non-destructively

Create and configure file systems

 • Verify the integrity of filesystems
 • Monitor free space and inodes
 • Repair simple filesystem problems
 • Create, mount, unmount, and use vfat, ext4, and xfs file systems
 • Mount and unmount network file systems using NFS
 • Extend existing logical volumes
 • Create and configure set-GID directories for collaboration
 • Configure disk compression
 • Manage layered storage
 • Diagnose and correct file permission problems

Deploy, configure, and maintain systems

 • Schedule tasks using at and cron
 • Start and stop services and configure services to start automatically at boot
 • Configure systems to boot into a specific target automatically
 • Configure time service clients
 • Install and update software packages from a remote repository, or from the local file system
 • Work with package module streams
 • Modify the system bootloader

Manage basic networking

 • Configure IPv4 addresses
 • Configure hostname resolution
 • Configure network services to start automatically at boot

 

(Red Hat Certified Engineer (RHCE:

Include Red Hat System Administration III and Based on RHEL 6.x & 7.x

System Startup

 • Describe and define Boot Process
 • SysV init
 • Systemd
 • GRUB Boot Loader

Linux Kernel

 • Kernel 2.6.x, 3.x and 4.x documentation
 • Compiling a kernel
 • Kernel runtime management and troubleshooting

System configuration and management

 • Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network)
 • SWAP Management
 • Maintaining a Linux file system
 • Configuring RAID
 • Tools and utilities for iSCSI

Network services

 • Basic Network Configuration
 • Advanced Network Configuration and Troubleshooting
 • Troubleshooting Network Issues

SSH / VSFTP

 • Configure key-based authentication
 • Configure additional options described in documentation
 • Configuration files, tools and utilities for vsftpd

Manage security

 • Create and use file access control lists
 • Configure firewall settings using iptables/firewalld
 • Tools and utilities to scan and test ports on a server
 • Configure SELinux

LVM

 • Create and remove physical volumes
 • Assign physical volumes to volume groups
 • Create, resize and delete logical volumes

HTTP/HTTPS

 • Configure a virtual host
 • Configure access restrictions on directories
 • Deploy a basic CGI application
 • Configure group-managed content
 • Configure TLS security

DHCP

 • DHCP configuration
 • Subnet and dynamically-allocated range setup

DNS

 • Configure a caching-only name server
 • Configuring BIND to run in a chroot jails
 • Troubleshoot DNS client issues

NFS / Autofs

 • autofs configuration files
 • Understanding of automount units
 • Provide network shares to specific clients
 • Provide network shares suitable for group collaboration
 • Use Kerberos to control access to NFS network shares

SMB

 • Provide network shares to specific clients
 • Provide network shares suitable for group collaboration
 • Mounting CIFS shares on Linux

SMTP

 • Configure a system to forward all email to a central mail server

NTP

 • Configure NTP server
 • Synchronize time using other NTP peers

Database services

 • Install and configure MariaDB
 • Backup and restore a database

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

توجه: قبل از واریز وجه دوره، حتما از طریق مسئول آموزش استعلام گرفته شود

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 3) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

 

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

 

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

 

پس 2327 نفری باشید که در دوره 126ام لینوکس لایتک شرکت کنید و خود را یک قدم دیگر به بازار کار نزدیک تر کنید.

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

 

آخرین فرصت های شغلی این دوره رو هم براتون گذاشتیم که بتونید راحت تر کارتون رو هم پیدا کنید.

 

آخرین فرصت های شغلی موجود در بازار ایران برای این دوره: 

 

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه سیستم عامل لینوکس و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای اقدام می‌نماید.           

 

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

مسیر یادگیری دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس به شرح ذیل می باشد:

 • Linux Essentials
 • LPIC-1 Certified Linux Administrator
 • LPIC-2 Certified Linux Engineer
 • Linux DevOps Tools Engineer
 • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional Mixed Environment
 • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional Security
 • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability
 • Docker for Sysadmins
 • Shell Scripting

 

کلیه اساتید لایتک دارای سابقه درخشان در حوزه آموزش می باشند.

لینک اعضای هیئت علمی

 
مدت زمان
۱۰۰
هزینه دوره حضوری
۴۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
لینوکس پیشرفته براساس سرفصل های بین المللی LPIC-۲
مدت زمان
۵۰
هزینه دوره حضوری
۲۴۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
چهارشنبه - پنجشنبه
ساعات برگزاری
۱۶الی ۲۰
مخاطبان دوره
 •  متخصصین شبکه و سیستم عامل
 • علاقمندان و کاربران و راهبران این سیستم عامل و شبکه
توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی سرویس ها و کار با فرمان‌های راهبری آن
 • رفع اشکالات و بهینه سازی سرویس ها در محیط single server
سرفصلهای دوره

LPIC-2: Linux Engineer

Topic 200: Capacity Planning

200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • iostat
 • netstat
 • w
 • top
 • sar
 • processes blocked on I/O
 • blocks out
 • vmstat
 • pstree, ps
 • Isof
 • uptime
 • swap
 • blocks in

200.2 Predict Future Resource Needs

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • diagnose
 • predict growth
 • resource exhaustion

Topic 201: Linux Kernel

201.1 Kernel Components

Terms and Utilities:

 • /usr/src/linux/
 • /usr/src/linux/Documentation/
 • zImage
 • bzImage
 • xz compression

201.2 Compiling a kernel

Terms and Utilities:

 • mkinitrd
 • mkinitramfs
 • make
 • make targets (all, config, xconfig, menuconfig, gconfig, oldconfig, mrproper, zImage, bzImage, modules, modules_install, rpm-pkg, binrpm-pkg, deb-pkg)
 • gzip
 • bzip2
 • module tools
 • /usr/src/linux/.config
 • /lib/modules/kernel-version/
 • depmod
 • dkms

201.3 Kernel runtime management and troubleshooting

Terms and Utilities:

برخی از مباحث ذیل در دوره مقدماتی تدریس می شوند:

 • /lib/modules/kernel-version/modules.dep
 • module configuration files in /etc/
 • /proc/sys/kernel/
 • /sbin/depmod
 • /sbin/rmmod
 • /sbin/modinfo
 • /bin/dmesg
 • /sbin/lspci
 • /usr/bin/lsdev
 • /sbin/lsmod
 • /sbin/modprobe
 • /sbin/insmod
 • /bin/uname
 • /usr/bin/lsusb
 • /etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d/
 • /sbin/sysctl
 • udevmonitor
 • udevadm monitor
 • /etc/udev/

Topic 202: System Startup

202.1 Customizing SysV-init system startup

Terms and Utilities:

 • /usr/lib/systemd/
 • /etc/systemd/
 • /run/systemd/
 • systemctl
 • systemd-delta
 • /etc/inittab
 • /etc/init.d/
 • /etc/rc.d/
 • chkconfig
 • update-rc.d
 • init and telinit

202.2 System Recovery

Terms and Utilities:

 • mount
 • fsck
 • inittab, telinit and init with SysV init
 • The contents of /boot/, /boot/grub/ and /boot/efi/
 • EFI System Partition (ESP)
 • GRUB
 • grub-install
 • efibootmgr
 • UEFI shell
 • initrd, initramfs
 • Master boot record
 • systemctl

202.3 Alternate Bootloaders

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • syslinux
 • extlinux
 • isolinux.bin
 • isolinux.cfg
 • isohdpfx.bin
 • efiboot.img
 • pxelinux.0
 • pxelinux.cfg/
 • uefi/shim.efi
 • uefi/grubx64.efi

Topic 203: Filesystem and Devices

203.1 Operating the Linux filesystem

Terms and Utilities:

 • /etc/fstab
 • /etc/mtab
 • /proc/mounts
 • mount and umount
 • blkid
 • sync
 • swapon
 • swapoff

203.2 Maintaining a Linux filesystem​

Terms and Utilities:

 • mkfs (mkfs.*)
 • mkswap
 • fsck (fsck.*)
 • tune2fs, dumpe2fs and debugfs
 • btrfs, btrfs-convert
 • xfs_info, xfs_check, xfs_repair, xfsdump and xfsrestore
 • smartd, smartctl

203.3 Creating and configuring filesystem options

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/auto.master
 • /etc/auto.[dir]
 • mkisofs
 • cryptsetup

Topic 204: Advanced Storage Device Administration

204.1 Configuring RAID

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • mdadm.conf
 • mdadm
 • /proc/mdstat
 • partition type 0xFD

204.2 Adjusting Storage Device Access

Terms and Utilities:

 • hdparm, sdparm
 • nvme
 • tune2fs
 • fstrim
 • sysctl
 • /dev/hd*, /dev/sd*, /dev/nvme*
 • iscsiadm, scsi_id, iscsid and iscsid.conf
 • WWID, WWN, LUN numbers

204.3 Logical Volume Manager

Terms and Utilities:

 • /sbin/pv*
 • /sbin/lv*
 • /sbin/vg*
 • mount
 • /dev/mapper/
 • lvm.conf

Topic 205: Network Configuration

205.1 Basic networking configuration

Terms and Utilities:

 • ip
 • ifconfig
 • route
 • arp
 • iw
 • iwconfig
 • iwlist

205.2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting

Terms and Utilities:

 • ip
 • ifconfig
 • route
 • arp
 • ss
 • netstat
 • lsof
 • ping, ping6
 • nc
 • tcpdump
 • nmap

205.3 Troubleshooting Network Issues

Terms and Utilities:

 • ip
 • ifconfig
 • route
 • ss
 • netstat
 • /etc/network/, /etc/sysconfig/network-scripts/
 • ping, ping6
 • traceroute, traceroute6
 • mtr
 • hostname
 • System log files such as /var/log/syslog, /var/log/messages and the systemd journal
 • dmesg
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/hosts
 • /etc/hostname, /etc/HOSTNAME
 • /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

Topic 206: System Maintenance

206.1 Make and install programs from source

Terms and Utilities:

برخی از مباحث ذیل در دوره مقدماتی تدریس می شوند:

 • /usr/src/
 • gunzip
 • gzip
 • bzip2
 • xz
 • tar
 • configure
 • make
 • uname
 • install
 • patch

206.2 Backup operations

Terms and Utilities:

 • /bin/sh
 • dd
 • tar
 • /dev/st* and /dev/nst*
 • mt
 • rsync

206.3 Notify users on system-related issues

Terms and Utilities:

 • /etc/issue
 • /etc/issue.net
 • /etc/motd
 • wall
 • /sbin/shutdown
 • systemctl

Topic 207: Domain Name Server

207.1 Basic DNS server configuration

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/named.conf
 • /var/named/
 • /usr/sbin/rndc
 • kill
 • host
 • dig

207.2 Create and maintain DNS zones

Terms and Utilities:

 • /var/named/
 • zone file syntax
 • resource record formats
 • named-checkzone
 • named-compilezone
 • masterfile-format
 • dig
 • nslookup
 • host

207.3 Securing a DNS server

Terms and Utilities:

 • /etc/named.conf
 • /etc/passwd
 • DNSSEC

مباحث ذیل در دوره مقدماتی تدریس می شوند:

 • dnssec-keygen
 • dnssec-signzone

Topic 208: Web Services

208.1 Implementing a web server

Terms and Utilities:

برخی از مباحث ذیل در دوره مقدماتی تدریس می شوند:

 • access logs and error logs
 • .htaccess
 • httpd.conf
 • mod_auth_basic, mod_authz_host and mod_access_compat
 • htpasswd
 • AuthUserFile, AuthGroupFile
 • apachectl, apache2ctl
 • httpd, apache2

208.2 Apache configuration for HTTPS

Terms and Utilities:

برخی از مباحث ذیل تدریس می شوند:

 • Apache2 configuration files
 • /etc/ssl/, /etc/pki/
 • openssl, CA.pl
 • SSLEngine, SSLCertificateKeyFile, SSLCertificateFile
 • SSLCACertificateFile, SSLCACertificatePath
 • SSLProtocol, SSLCipherSuite, ServerTokens, ServerSignature, TraceEnable

208.3 Implementing a proxy server

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • squid.conf
 • acl
 • http_access

208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/nginx/
 • nginx

Topic 209: File Sharing

209.1 SAMBA Server Configuration

Terms and Utilities:

در قسمت هایی از مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • smbd, nmbd, winbindd
 • smbcontrol, smbstatus, testparm, smbpasswd, nmblookup
 • samba-tool
 • net
 • smbclient
 • mount.cifs
 • /etc/samba/
 • /var/log/samba/

209.2 NFS Server Configuration

Terms and Utilities:

در قسمت هایی از مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/exports
 • exportfs
 • showmount
 • nfsstat
 • /proc/mounts
 • /etc/fstab
 • rpcinfo
 • mountd
 • portmapper

Topic 210: Network Client Management

210.1 DHCP configuration

Terms and Utilities:

 • dhcpd.conf
 • dhcpd.leases
 • DHCP Log messages in syslog or systemd journal
 • arp
 • dhcpd
 • radvd
 • radvd.conf

210.2 PAM authentication

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/pam.d/
 • pam.conf
 • nsswitch.conf
 • pam_unix, pam_cracklib, pam_limits, pam_listfile, pam_sss
 • sssd.conf

210.3 LDAP client usage

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • ldapsearch
 • ldappasswd
 • ldapadd
 • ldapdelete

210.4 Configuring an OpenLDAP server

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • slapd
 • slapd-config
 • LDIF
 • slapadd
 • slapcat
 • slapindex
 • /var/lib/ldap/
 • loglevel

Topic 211: E-Mail Services

211.1 Using e-mail servers

Terms and Utilities:

 • Configuration files and commands for postfix
 • /etc/postfix/
 • /var/spool/postfix/
 • sendmail emulation layer commands
 • /etc/aliases
 • mail-related logs in /var/log/

211.2 Managing E-Mail Delivery

Terms and Utilities:

 • Conditions and comparison operators
 • keep, fileinto, redirect, reject, discard, stop
 • Dovecot vacation extension

211.3 Managing Remote E-Mail Delivery

Terms and Utilities:

در قسمت هایی از مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/dovecot/
 • dovecot.conf
 • doveconf
 • doveadm

Topic 212: System Security

212.1 Configuring a router

Terms and Utilities:

در قسمت هایی از مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /proc/sys/net/ipv4/
 • /proc/sys/net/ipv6/
 • /etc/services
 • iptables
 • ip6tables

212.2 Securing FTP servers

Terms and Utilities:

 • vsftpd.conf
 • important Pure-FTPd command line options

212.3 (Secure shell (SSH

Terms and Utilities:

 • ssh
 • sshd
 • /etc/ssh/sshd_config
 • /etc/ssh/
 • Private and public key files
 • PermitRootLogin, PubKeyAuthentication, AllowUsers, PasswordAuthentication, Protocol

212.4 Security tasks

Terms and Utilities:

 • telnet
 • nmap
 • fail2ban
 • nc
 • iptables

212.5 OpenVPN

Terms and Utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/openvpn/
 • openvpn

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد و همزمان آنلاین نیز پخش می شود تا افرادی که امکان شرکت نداشتند نيز از کلاس بهره مند شوند.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

 

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 3) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

 

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

 

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

 

پس 2327 نفری باشید که در دوره 126ام لینوکس لایتک شرکت کنید و خود را یک قدم دیگر به بازار کار نزدیک تر کنید.

 

عکس یادگاری از دوره های قبل: 

 

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

 

آخرین فرصت های شغلی این دوره رو هم براتون گذاشتیم که بتونید راحت تر کارتون رو هم پیدا کنید.

 

آخرین فرصت های شغلی موجود در بازار ایران برای این دوره: 

سرفصل های LPIC-2 بر اساس آزمون های بین المللی طراحی شده است و در بسیاری از موارد کاربردهای لازم را ندارد یا به طور مختصر به آن ها اشاره شده است. لذا از آنجایی که هدف لایتک ارائه دوره های کاربردی و بر اساس نیاز بازار است، برخی از سرفصل های موجود که از اهمیت کمتری برخوردار هستند را حذف و سرفصل های دیگری که مورد نیاز بازار می باشد را جایگزین کرده است.    گفتنی است برای تمامی سرفصل هایی که تدریس نمی شود، منابع مناسب معرفی می گردد.               
 • به دلیل افزایش ثمربخشی کلاس امکان مصاحبه علمی قبل از دوره وجود دارد .
 • تمامی مباحث  در کلاس به صورت کارگاهی و بر مبنای سناریو آموزش داده خواهد شد .
 • امتحان دوره به صورت تئوری و عملی و پیاده سازی یک شبکه کامل مبتنی بر سرویس های لینوکسی می باشد.

امروزه استفاده از سیستم عامل لینوکس در سمت سرورهای مختلف بسیار متداول شده است و بسیاری از شرکتها و سازمانها به کارشناسان مرتبط در حوزه آموزش لینوکس و متن باز نیاز دارند. در همین راستا، لایتک به ارائه آموزشهای حرفه ای سیستم عامل لینوکس می پردازد به گونه ای که دوره های آموزشی آن در قالب دوره های حضوری گروهی برگزار می شوند.  

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

مسیر یادگیری دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس به شرح ذیل می باشد:

 • Linux Essentials
 • Linux DevOps Tools Engineer
 • LPIC-1 Certified Linux Administrator
 • LPIC-2 Certified Linux Engineer
 • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional Mixed Environment
 • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional Security
 • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability
 • Docker for Sysadmins
 • Shell Scripting

* شایان ذکر است تمامی دوره های لینوکس زیر نظر مستقیم جناب مهندس جلال حاجی غلامعلی ، پدر لینوکس ایران می باشد.

مدت زمان
۵۰
هزینه دوره حضوری
۲۴۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
چهارشنبه - پنجشنبه
ساعات برگزاری
۱۶الی ۲۰
کد دوره : m}I1
لینوکس مقدماتی براساس سرفصل های بین المللی LPIC-۱
مدت زمان
۴۸
استاد
هزینه دوره حضوری
۲۲۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
چهارشنبه - پنجشنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
مخاطبان دوره

راهبران سرورهای لینوکس و کارشناسان شبکه و دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی لینوکس و کار با فرمان‌های عمومی و نصب بسته ها
 • پوشش کامل تمامی سرفصلهای لینوکس LPIC-1
سرفصلهای دوره

LPIC-1: Linux Administrator

Topic 101: System Architecture

101.1 Determine and configure hardware settings

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /sys/
 • /proc/
 • /dev/
 • modprobe
 • lsmod
 • lspci
 • lsusb

101.2 Boot the system

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • dmesg
 • journalctl
 • BIOS
 • UEFI
 • bootloader
 • kernel
 • initramfs
 • init
 • SysVinit
 • systemd

101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/inittab
 • shutdown
 • init
 • /etc/init.d/
 • telinit
 • systemd
 • systemctl
 • /etc/systemd/
 • /usr/lib/systemd/
 • wall

Topic 102: Linux Installation and Package Management

102.1 Design hard disk layout

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • / (root) filesystem
 • /var filesystem
 • /home filesystem
 • /boot filesystem
 • EFI System Partition (ESP)
 • swap space
 • mount points
 • partitions

102.2 Install a boot manager

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • menu.lst, grub.cfg and grub.conf
 • grub-install
 • grub-mkconfig
 • MBR

102.3 Manage shared libraries

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • ldd

مباحث ذیل در دوره پیشرفته تدریس می شوند:

 • ldconfig
 • /etc/ld.so.conf
 • LD_LIBRARY_PATH

102.4 Use Debian package management

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/apt/sources.list
 • dpkg
 • dpkg-reconfigure
 • apt-get
 • apt-cache

102.5 Use RPM and YUM package management

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • rpm
 • rpm2cpio
 • /etc/yum.conf
 • /etc/yum.repos.d/
 • yum
 • zypper

102.6 Linux as a virtualization guest

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • Virtual machine
 • Linux container
 • Application container
 • Guest drivers
 • SSH host keys
 • D-Bus machine id

Topic 103: GNU and Unix Commands

103.1 Work on the command line

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • bash
 • echo
 • env
 • export
 • pwd
 • set
 • unset
 • type
 • which
 • man
 • uname
 • history
 • bash_history
 • Quoting

103.2 Process text streams using filters

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • bzcat
 • cat
 • cut
 • head
 • less
 • md5sum
 • nl
 • od
 • paste
 • sed
 • sha256sum
 • sha512sum
 • sort
 • split
 • tail
 • tr
 • uniq
 • wc
 • xzcat
 • zcat

103.3 Perform basic file management

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • cp
 • find
 • mkdir
 • mv
 • ls
 • rm
 • rmdir
 • touch
 • tar
 • cpio
 • dd
 • file
 • gzip
 • gunzip
 • bzip2
 • bunzip2
 • xz
 • unxz
 • file globbing

103.4 Use streams, pipes and redirects

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • tee
 • xargs

103.5 Create, monitor and kill processes

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • &
 • bg
 • fg
 • jobs
 • kill
 • nohup
 • ps
 • top
 • free
 • uptime
 • pgrep
 • pkill
 • killall
 • watch
 • screen
 • tmux

103.6 Modify process execution priorities

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • nice
 • ps
 • renice
 • top

103.7 Search text files using regular expressions

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • grep
 • egrep
 • fgrep
 • sed
 • (7)regex

103.8 Basic file editing

Terms and Utilities:

 • vi
 • /, ?
 • h,j,k,l
 • i, o, a
 • d, p, y, dd, yy
 • ZZ, :w!, :q!
 • EDITOR

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

104.1 Create partitions and filesystems

 • ext2/ext3/ext4
 • XFS
 • VFAT
 • exFAT

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • fdisk
 • gdisk
 • parted
 • mkfs
 • mkswap

104.2 Maintain the integrity of filesystems

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • du
 • df
 • fsck
 • e2fsck
 • mke2fs
 • tune2fs
 • xfs_repair
 • xfs_fsr
 • xfs_db

104.3 Control mounting and unmounting of filesystems

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/fstab
 • /media/
 • mount
 • umount
 • blkid
 • lsblk

104.4 Removed

104.5 Manage file permissions and ownership

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • chmod
 • umask
 • chown
 • chgrp

104.6 Create and change hard and symbolic links

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • ln
 • ls

104.7 Find system files and place files in the correct location

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • find
 • locate
 • updatedb
 • whereis
 • which
 • type
 •  /etc/updatedb.conf

Topic 105: Shells and Shell Scripting

105.1 Customize and use the shell environment

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • .
 • source
 • /etc/bash.bashrc
 • /etc/profile
 • env
 • export
 • set
 • unset
 • ~/.bash_profile
 • ~/.bash_login
 • ~/.profile
 • ~/.bashrc
 • ~/.bash_logout
 • function
 • alias

105.2 Customize or write simple scripts

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

مباحث ذیل در دوره Shell Scripting به تفضیل ارائه خواهد شد:

 • for
 • while
 • test
 • if
 • read
 • seq
 • exec
 • ||
 • &&

Topic 106: User Interfaces and Desktops

106.1 Install and configure X11

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/X11/xorg.conf
 • /etc/X11/xorg.conf.d/
 • ~/.xsession-errors
 • xhost
 • xauth
 • DISPLAY
 • X

106.2 Graphical Desktops

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • KDE
 • Gnome
 • Xfce
 • X11
 • XDMCP
 • VNC
 • Spice
 • RDP

106.3 Accessibility

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • High Contrast/Large Print Desktop Themes.
 • Screen Reader
 • Braille Display
 • Screen Magnifier
 • On-Screen Keyboard
 • Sticky/Repeat keys
 • Slow/Bounce/Toggle keys
 • Mouse keys
 • Gestures
 • Voice recognition

Topic 107: Administrative Tasks

107.1 Manage user and group accounts and related system files

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/passwd
 • /etc/shadow
 • /etc/group
 • /etc/skel/
 • chage
 • getent
 • groupadd
 • groupdel
 • groupmod
 • passwd
 • useradd
 • userdel
 • usermod

107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

مباحث ذیل در دوره لینوکس پیشرفته به تفضیل ارائه خواهد شد:

 • /etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly}/
 • /etc/at.deny
 • /etc/at.allow
 • /etc/crontab
 • /etc/cron.allow
 • /etc/cron.deny
 • /var/spool/cron/
 • crontab
 • at
 • atq
 • atrm
 • systemctl
 • systemd-run

107.3 Localisation and internationalisation

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/timezone
 • /etc/localtime
 • /usr/share/zoneinfo/
 • LC_*
 • LC_ALL
 • LANG
 • TZ
 • /usr/bin/locale
 • tzselect
 • timedatectl
 • date
 • iconv
 • UTF-8
 • ISO-8859
 • ASCII
 • Unicode

Topic 108: Essential System Services

108.1 Maintain system time

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /usr/share/zoneinfo/
 • /etc/timezone
 • /etc/localtime
 • /etc/ntp.conf
 • /etc/chrony.conf
 • date
 • hwclock
 • timedatectl
 • ntpd
 • ntpdate
 • chronyc
 • pool.ntp.org

108.2 System logging

Terms and Utilities:

مباحث ذیل در دوره لینوکس پیشرفته به تفضیل ارائه خواهد شد:

 • /etc/rsyslog.conf
 • /var/log/
 • logger
 • logrotate
 • /etc/logrotate.conf
 • /etc/logrotate.d/
 • journalctl
 • systemd-cat
 • /etc/systemd/journald.conf
 • /var/log/journal/

108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics

Terms and Utilities:

مباحث ذیل در دوره لینوکس پیشرفته به تفضیل ارائه خواهد شد:

 • ~/.forward
 • sendmail emulation layer commands
 • newaliases
 • mail
 • mailq
 • postfix
 • sendmail
 • exim

108.4 Manage printers and printing

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • CUPS configuration files, tools and utilities
 • /etc/cups/
 • lpd legacy interface (lpr, lprm, lpq)

Topic 109: Networking Fundamentals

109.1 Fundamentals of internet protocols

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/services
 • IPv4, IPv6
 • Subnetting
 • TCP, UDP, ICMP

109.2 Persistent network configuration

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/hostname
 • /etc/hosts
 • /etc/nsswitch.conf
 • /etc/resolv.conf
 • nmcli
 • hostnamectl
 • ifup
 • ifdown

109.3 Basic network troubleshooting

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • ip
 • hostname
 • ss
 • ping
 • ping6
 • traceroute
 • traceroute6
 • tracepath
 • tracepath6
 • netcat
 • ifconfig
 • netstat
 • route

109.4 Configure client side DNS

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

در مباحث ذیل، به دلیل کمبود زمان و نیز عدم اهمیت، منابع لازم جهت مطالعه معرفی می شود:

 • /etc/hosts
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/nsswitch.conf
 • host
 • dig
 • getent

Topic 110: Security

110.1 Perform security administration tasks

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • find
 • passwd
 • fuser
 • lsof
 • nmap
 • chage
 • netstat
 • sudo
 • /etc/sudoers
 • su
 • usermod
 • ulimit
 • who, w, last

110.2 Setup host security

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

 • /etc/nologin
 • /etc/passwd
 • /etc/shadow
 • /etc/xinetd.d/
 • /etc/xinetd.conf
 • systemd.socket
 • /etc/inittab
 • /etc/init.d/
 • /etc/hosts.allow
 • /etc/hosts.deny

110.3 Securing data with encryption

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:

مباحث ذیل در دوره لینوکس پیشرفته به تفضیل ارائه خواهد شد:

 • ssh
 • ssh-keygen
 • ssh-agent
 • ssh-add
 • ~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub
 • ~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub
 • ~/.ssh/id_ecdsa and id_ecdsa.pub
 • ~/.ssh/id_ed25519 and id_ed25519.pub
 • /etc/ssh/ssh_host_rsa_key and ssh_host_rsa_key.pub
 • /etc/ssh/ssh_host_dsa_key and ssh_host_dsa_key.pub
 • /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key and ssh_host_ecdsa_key.pub
 • /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key and ssh_host_ed25519_key.pub
 • ~/.ssh/authorized_keys
 • ssh_known_hosts
 • gpg
 • gpg-agent
 • ~/.gnupg/

 

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد و همزمان آنلاین نیز پخش می شود تا افرادی که امکان شرکت نداشتند نيز از کلاس بهره مند شوند.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

 

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 3) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

 

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

 

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

 

پس 2327 نفری باشید که در دوره 126ام لینوکس لایتک شرکت کنید و خود را یک قدم دیگر به بازار کار نزدیک تر کنید.

 

عکس یادگاری از دوره های قبل: 

 

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

 

آخرین فرصت های شغلی این دوره رو هم براتون گذاشتیم که بتونید راحت تر کارتون رو هم پیدا کنید.

 

آخرین فرصت های شغلی موجود در بازار ایران برای این دوره: 

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه سیستم عامل لینوکس و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای اقدام می‌نماید.

سرفصل های LPIC-1 بر اساس آزمون های بین المللی طراحی شده است و در بسیاری از موارد کاربردهای لازم را ندارد یا به طور مختصر به آن ها اشاره شده است. لذا از آنجایی که هدف لایتک ارائه دوره های کاربردی و بر اساس نیاز بازار است، برخی از سرفصل های موجود که از اهمیت کمتری برخوردار هستند را حذف و سرفصل های دیگری که مورد نیاز بازار می باشد را جایگزین کرده است.    گفتنی است برای تمامی سرفصل هایی که تدریس نمی شود، منابع مناسب معرفی می گردد.               

 

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

مسیر یادگیری دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس به شرح ذیل می باشد:

 • Linux Essentials
 • LPIC-1 Certified Linux Administrator
 • LPIC-2 Certified Linux Engineer
 • Linux DevOps Tools Engineer
 • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional Mixed Environment
 • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional Security
 • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability
 • Docker for Sysadmins
 • Shell Scripting
مدت زمان
۴۸
استاد
هزینه دوره حضوری
۲۲۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
چهارشنبه - پنجشنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : --
آزمون بین المللی (Kubernetes (CKA- CKAD همراه با دریافت مدرک
مدت زمان
استاد
هزینه دوره حضوری
تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
مخاطبان دوره
توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره
 • ثبت نام در ازمون و پشتیبانی از مرحله ثبت نام تا دریافت مدرک

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

 

مهندس محسن مهدوی فر دارنده مدرک رسمی Certified kubernetes administrator و certified kubernetes application  developer​

 

نظرات دانشجویان لایتک درباره دوره Kubernetes استاد محسن مهدوی فر:

 

برای مشاهده نظرات دانشجویان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

دوره آموزشی Kubernetes _ نظرات دانشجویان

 

عکس یادگاری از دوره های قبل:

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید.

(Kubernetes (K8s یک سیستم متن باز برای خودکارسازی استقرار، مقیاس گذاری و مدیریت برنامه های کانتینر است.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

هزینه آزمون برای دانشجویان غیر لایتکی: 600 یورو
هزینه آزمون برای دانشجویان لایتکی: 600 یورو 
مدت زمان
استاد
هزینه دوره حضوری
تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
استادان سیستم های عامل
برنامه دروس سیستم های عامل
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۲۶۰۰۵ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵ - ۰۲۱۶۶۰۳۵۱۲۵ - ۰۲۱۶۶۰۸۶۰۱۹
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir , edu@laitec.ir
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) است.
laitec.ir
Copyright © 2002-2021