ما را دنبال کنید:

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا

کارشناس ارشد فروش با گرایش نرم افزار (erp)
مدیر مالی و حسابداری گرایش پروژه
کارشناس فنی حسابداری با گرایش تحلیل و استقرار سیستم مالی erp

ارسال رزومه   info@ilia-.com