ما را دنبال کنید:
image

مهندس علی رجبی

 • html
 • css
 • javascript
 • jquery
 • sass
 • less
 • svg
 • bootstrap
 • react & redux
 • react native
 • nodejs
 • express
 • mongodb

 • مدرس دوره های CIW 
 • مدرس دوره های Nodejs - React د
 • Fullstack Developer در شرکت EIBAK
 • Fullstack Developer در شرکت Avrin