مشخصات استاد بازگشت به لیست اساتید
مهندس یحیی رافتی
مدارک
 • ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
  • ​​اﯾﺮان ﮐﻮﯾﻦ
 • وﻇﺎﯾﻒ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
  •  ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
  • ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی بلاکچین
  • ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ وﻗﻒ و ﻣﺠﺮی اﺟﺮای ﭘﺮوژه

  • اﺟﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ FARM MINING

 • ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭘﯿﻨﮑﺖ

 • وﻇﺎﯾﻒ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

  • ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺤﺎد ) ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ( ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل

دوره ها
تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر

ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﮐﻮﯾﻦ . ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰ ارزﻫﺎ . ﻣﺪرس دوره

نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۲۶۰۰۵ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵ - ۰۲۱۶۶۰۳۵۱۲۵ - ۰۲۱۶۶۰۸۶۰۱۹
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir , edu@laitec.ir
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) است.
laitec.ir
Copyright © 2002-2021