دپارتمانپایگاه های داده
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
SQL Server Database Development | براساس سرفصلهای بین المللی مایکروسافت
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۲۵۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
روزهای برگزاری
شنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
مخاطبان دوره

این دوره برای مدیران و توسعه دهندگان پایگاه داده و هوش کسب و کار حرفه ای در نظر گرفته شده است. البته به احتمال بسیار زیاد این دوره مورد توجه کسانی که الزاما وظیفه آنها در پایگاه داده متمرکز نشده و یا طرح و برنامه ای برای شرکت در آزمون  ۴۶۱-۷۰ ندارند یعنی، ایجاد کنندگان گزارش، تحلیلگران کسب و کار و توسعه دهندگان نرم افزار نیز، مفید خواهد بود.

طراحان پایگاه داده، توسعه دهندگان و مدیران پایگاه داده SQL Server در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی نیز از مخاطبان این دوره خواهند بود.

توانایی پس ازگذراندن دوره

شرکت کنندگان در این دوره، پس از پایان دوره قادر خواهند بود تا:

 • کوئریهای مختلفی را ایجاد کنند.
 • تغییرات در کوئری ها داشته باشند
 • با پایگاه داده SQL Server به راحتی کار کنند.

 

سرفصلهای دوره

 

Understanding core database concepts

 • Understand how data is stored in tables
  • Understand what a table is and how it relates to the data that will be stored in the database; columns/fields, rows/records
 • Understand relational database concepts
  • Understand what a relational database is, the need for relational database management systems (RDBMS), and how relations are established
 • (Understand data manipulation language (DML
  • Understand what DML is and its role in databases
 • (Understand data definition language (DDL
  • Understand how T-SQL can be used to create database objects, such as tables and views

Create database objects

 • Choose data types
  • Understand what data types are, why they are important, and how they affect storage requirements
 • Understand tables and how to create them
  • Purpose of tables; create tables in a database by using proper ANSI SQL syntax
 • Create views
  • Understand when to use views and how to create a view by using T-SQL or a graphical designer
 • Create stored procedures and functions
  • Select, insert, update, or delete data

Manipulate data

 • Select data
  • Utilize SELECT queries to extract data from one table, extract data by using joins, combine result sets by using UNION and INTERSECT
 • Insert data
  • Understand how data is inserted into a database, how to use INSERT statements
 • Update data
  • Understand how data is updated in a database and how to write the updated data to the database by using the appropriate UPDATE statements, update by using a table
 • Delete data
  • Delete data from single or multiple tables, ensure data and referential integrity by using transactions

Understand data storage

 • Understand normalization
  • Understand the reasons for normalization, the five most common levels of normalization, how to normalize a database to third normal form
 • Understand primary, foreign, and composite keys
  • Understand the reason for keys in a database, choose appropriate primary keys, select appropriate data type for keys, select appropriate fields for composite keys, understand the relationship between foreign and primary keys
 • Understand indexes
  • Understand clustered and non-clustered indexes and their purpose in a database

Administer a database

 • Understand database security concepts
  • Understand the need to secure a database, what objects can be secured, what objects should be secured, user accounts, and roles
 • Understand database backups and restore
  • Understand various backup types, such as full and incremental, importance of backups, how to restore a database

Manage data with Transact-SQL

 • Create Transact-SQL SELECT queries
  • Identify proper SELECT query structure, write specific queries to satisfy business requirements, construct results from multiple queries using set operators, distinguish between UNION and UNION ALL behaviour, identify the query that would return expected results based on provided table structure and/or data
 • Query multiple tables by using joins
  • Write queries with join statements based on provided tables, data, and requirements; determine proper usage of INNER JOIN, LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN, and CROSS JOIN; construct multiple JOIN operators using AND and OR; determine the correct results when presented with multi-table SELECT statements and source data; write queries with NULLs on joins
 • Implement functions and aggregate data
  • Construct queries using scalar-valued and table-valued functions; identify the impact of function usage to query performance and WHERE clause sargability; identify the differences between deterministic and non-deterministic functions; use built-in aggregate functions; use arithmetic functions, date-related functions, and system functions
 • Modify data
  • Write INSERT, UPDATE, and DELETE statements; determine which statements can be used to load data to a table based on its structure and constraints; construct Data Manipulation Language (DML) statements using the OUTPUT statement; determine the results of Data Definition Language (DDL) statements on supplied tables and data

Query data with advanced Transact-SQL components

 • Query data by using subqueries and APPLY
  • Determine the results of queries using subqueries and table joins, evaluate performance differences between table joins and correlated subqueries based on provided data and query plans, distinguish between the use of CROSS APPLY and OUTER APPLY, write APPLY statements that return a given data set based on supplied data
 • Query data by using table expressions
  • Identify basic components of table expressions, define usage differences between table expressions and temporary tables, construct recursive table expressions to meet business requirements
 • Group and pivot data by using queries
  • Use windowing functions to group and rank the results of a query; distinguish between using windowing functions and GROUP BY; construct complex GROUP BY clauses using GROUPING SETS, and CUBE; construct PIVOT and UNPIVOT statements to return desired results based on supplied data; determine the impact of NULL values in PIVOT and UNPIVOT queries
 • Query temporal data and non-relational data
  • Query historic data by using temporal tables, query and output JSON data, query and output XML data

Program databases by using Transact-SQL

 • Create database programmability objects by using Transact-SQL
  • Create stored procedures, table-valued and scalar-valued user-defined functions, triggers, and views; implement input and output parameters in stored procedures; identify whether to use scalar-valued or table-valued functions; distinguish between deterministic and non-deterministic functions; create indexed views
 • Implement error handling and transactions
  • Determine results of Data Definition Language (DDL) statements based on transaction control statements, implement TRY…CATCH error handling with Transact-SQL, generate error messages with THROW and RAISERROR, implement transaction control in conjunction with error handling in stored procedures
 • Implement data types and NULLs
  • Evaluate results of data type conversions, determine proper data types for given data elements or table columns, identify locations of implicit data type conversions in queries, determine the correct results of joins and functions in the presence of NULL values, identify proper usage of ISNULL and COALESCE functions

Design and implement database objects

 • Design and implement a relational database schema
  • Design tables and schemas based on business requirements, improve the design of tables by using normalization, write table create statements, determine the most efficient data types to use
 • Design and implement indexes
  • Design new indexes based on provided tables, queries, or plans; distinguish between indexed columns and included columns; implement clustered index columns by using best practices; recommend new indexes based on query plans
 • Design and implement views
  • Design a view structure to select data based on user or business requirements, identify the steps necessary to design an updateable view, implement partitioned views, implement indexed views
 • Implement columnstore indexes
  • Determine use cases that support the use of columnstore indexes, identify proper usage of clustered and non-clustered columnstore indexes, design standard non-clustered indexes in conjunction with clustered columnstore indexes, implement columnstore index maintenance

Implement programmability objects

 • Ensure data integrity with constraints
  • Define table and foreign key constraints to enforce business rules, write Transact-SQL statements to add constraints to tables, identify results of Data Manipulation Language (DML) statements given existing tables and constraints, identify proper usage of PRIMARY KEY constraints
 • Create stored procedures
  • Design stored procedure components and structure based on business requirements, implement input and output parameters, implement table-valued parameters, implement return codes, streamline existing stored procedure logic, implement error handling and transaction control logic within stored procedures
 • Create triggers and user-defined functions
  • Design trigger logic based on business requirements; determine when to use Data Manipulation Language (DML) triggers, Data Definition Language (DDL) triggers, or logon triggers; recognize results based on execution of AFTER or INSTEAD OF triggers; design scalar-valued and table-valued user-defined functions based on business requirements; identify differences between deterministic and non-deterministic functions

Manage database concurrency

 • Implement transactions
  • Identify DML statement results based on transaction behavior, recognize differences between and identify usage of explicit and implicit transactions, implement savepoints within transactions, determine the role of transactions in high-concurrency databases
 • Manage isolation levels
  • Identify differences between Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable, and Snapshot isolation levels; define results of concurrent queries based on isolation level; identify the resource and performance impact of given isolation levels
 • Optimize concurrency and locking behavior
  • Troubleshoot locking issues, identify lock escalation behaviors, capture and analyze deadlock graphs, identify ways to remediate deadlocks
 • Implement memory-optimized tables and native stored procedures
  • Define use cases for memory-optimized tables versus traditional disk-based tables, optimize performance of in-memory tables by changing durability settings, determine best case usage scenarios for natively compiled stored procedures, enable collection of execution statistics for natively compiled stored procedures

Optimize database objects and SQL infrastructure

 • Optimize statistics and indexes
  • Determine the accuracy of statistics and the associated impact to query plans and performance, design statistics maintenance tasks, use dynamic management objects to review current index usage and identify missing indexes, consolidate overlapping indexes
 • Analyze and troubleshoot query plans
  • Capture query plans using extended events and traces, identify poorly performing query plan operators, create efficient query plans using Query Store, compare estimated and actual query plans and related metadata, configure Azure SQL Database Performance Insight
 • Manage performance for database instances
  • Manage database workload in SQL Server; design and implement Elastic Scale for Azure SQL Database; select an appropriate service tier or edition; optimize database file and tempdb configuration; optimize memory configuration; monitor and diagnose scheduling and wait statistics using dynamic management objects; troubleshoot and analyze storage, IO, and cache issues; monitor Azure SQL Database query plans
 • Monitor and trace SQL Server baseline performance metrics
  • Monitor operating system and SQL Server performance metrics; compare baseline metrics to observed metrics while troubleshooting performance issues; identify differences between performance monitoring and logging tools, such as perfmon and dynamic management objects; monitor Azure SQL Database performance; determine best practice use cases for extended events; distinguish between Extended Events targets; compare the impact of Extended Events and SQL Trace; define differences between Extended Events Packages, Targets, Actions, and Sessions

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

توجه: قبل از واریز وجه دوره، حتما از طریق مسئول آموزش استعلام گرفته شود.

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 3) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

 

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

 

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

 

پس 65نفری باشید که در دوره 6ام SQL Server لایتک شرکت کنید و خود را یک قدم دیگر به بازار کار نزدیک تر کنید.

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

 

آخرین فرصت های شغلی این دوره رو هم براتون گذاشتیم که بتونید راحت تر کارتون رو هم پیدا کنید.

 

با شرکت در این دوره مهارت های فنی مورد نیاز جهت نوشتن انواع دستورات Transact – SQL و کوئری های مختلف در SQL Server را کسب خواهید کرد. این دوره پایه و پیش نیاز دوره های Database Administration ،Database Development و Business Intelligence می باشد. این دوره برای امتحان ۷۰-۴۶۱: Querying Microsoft SQL Server ۲۰۱۲/۲۰۱۴ شما را آماده خواهد کرد.
تمام تمرین هایی که در طول این دوره توسط مدرس مطرح می شود با استفاده از ماشین های مجازی برای دانشجویان انجام خواهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

کلیه اساتید لایتک دارای سابقه درخشان در حوزه آموزش می باشند.

لینک اعضای هیئت علمی

 

 

 

 

 

 

مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۲۵۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
روزهای برگزاری
شنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : --
پایگاه های داده غیر رابطه ایی (Non-Relational / NoSQL)
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۲۵۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد
ساعات برگزاری
پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود
مخاطبان دوره
 • علاقه مندان به مباحث Big Data
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • علاقه مندان به مفاهیم سیستم ها و برنامه نویسی توزیع شده
 • مدیران پایگاه داده و تحلیل‌گران داده
توانایی پس ازگذراندن دوره

آشنایی با مفاهیم جدید در ذخیره و بازیابی اطلاعات و تسط بر چند vendor آن

سرفصلهای دوره
 • مفاهیم پایه ایی پایگاه های داده ایی غیر رابطه٬ چرایی و چگونگی کارکرد
 • چه زمانی و به چه نحوه ایی باید از آنها بهره گرفت
 • اکوسیستم و معماری سامانه ها در کنار آنها چگونه می باشد
 • آشنایی با انواع مختلف مدلینگ در مدل غیر رابطه ایی
 • از نصب ساده / توزیع شده / کار با محیط interactive / برنامه نویسی با Node.js روی vendor های:
 • MongoDB
 • Redis
 • ElasticSearch
 • درک مفاهیم ستونی و گرافی در مدلهای غیر رابطه ایی
 • مفاهیم پایه ایی ACID, CAP, BASE, HA, Storage Layer و ...
 • از نصب ساده / توزیع شده / کار با محیط  interactive / برنامه نویسی با Java  بروی vendor های:
 • Titan
 • Apache Cassandra
 • در صورت داشتن زمان کافی یکپارچه سازی بر بستر Apache Spark نیز انجام خواهد شد

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

توجه: قبل از واریز وجه دوره، حتما از طریق مسئول آموزش استعلام گرفته شود.

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 2) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

 

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

 

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

 

پس 100 نفری باشید که در دوره 8ام پایگاه های داده غیررابطه ایی لایتک شرکت کنید و خود را یک قدم دیگر به بازار کار نزدیک تر کنید.

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

 

آخرین فرصت های شغلی این دوره رو هم براتون گذاشتیم که بتونید راحت تر کارتون رو هم پیدا کنید، به قسمت دعوت به همکاری های سایت سر بزنید.

 

پایگاه داده های غیررابطه ایی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه شرکتهای بزرگ و کوچک داخلی و خارجی قرار گرفته است و یکی از مهارتهایی است که برای تکمیل مجموعه مهارتهای هر برنامه نویس٬ مسئول پایگاه داده٬ مدیر پروژه و ... لازم می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

 

دوره های آموزشی کلان داده را برای حرفه ای شدن به خاطر بسپارید:

 • دوره تخصصی پایگاه داده های غیررابطه ای
 • دوره تخصصی Big Data
 • دوره تخصصی Apache Spark

 

کلیه اساتید لایتک دارای سابقه درخشان در حوزه آموزش می باشند.

لینک اعضای هیئت علمی

مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۲۵۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد
ساعات برگزاری
پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود
کد دوره : --
Oracle Database Administration I | براساس سرفصل های بین المللی آزمون ۱Z۰-۰۸۲ اوراکل یونیورسیتی
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۳۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
مخاطبان دوره

افرادی که به یادگیری پایگاه داده اوراکل نیاز دارند، دانشجویان، برنامه نویسان، مدیران و مشاوران آی تی کسب و کارها

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب، پیاده سازی و مدیریت اوراکل
سرفصلهای دوره

Understanding Oracle Database Architecture - Oracle Database: Administration Workshop

 • Understanding Oracle Database Instance Configurations
 • Understanding Oracle Database Memory and Process Structures
 • Understanding Logical and Physical Database Structures
 • Understanding Oracle Database Server Architecture

Managing Users, Roles and Privileges - Oracle Database: Administration Workshop

 • Assigning Quotas to Users
 • Applying the Principal of Least Privilege
 • Creating and Assigning Profiles
 • Administering User Authentication Methods
 • Managing Oracle Database Users, Privileges, and Roles

Moving Data - Oracle Database: Administration Workshop

 • Using External Tables
 • Using Oracle Data Pump
 • Using SQL*Loader

Configuring Oracle Net Services - Oracle Database: Administration Workshop

 • Using Oracle Net Services Administration Tools
 • Configuring Communication Between Database Instances
 • Configuring the Oracle Net Listener
 • Connecting to an Oracle Database Instance
 • Comparing Dedicated and Shared Server Configurations
 • Administering Naming Methods

Managing Undo - Oracle Database: Administration Workshop

 • Understanding Transactions and Undo Data
 • Storing Undo Information
 • Configuring Undo Rentention
 • Comparing Undo Data and Redo Data
 • Understanding Temporary Undo

Using Conversion Functions and Conditional Expressions - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Applying the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Understanding implicit and explicit data type conversion
 • Using the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nesting multiple functions

Using SET Operators - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Matching the SELECT statements
 • Using the ORDER BY clause in set operations
 • Using The INTERSECT operator
 • Using The MINUS operator
 • Using The UNION and UNION ALL operators

Managing Views - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Managing Views

Retrieving Data using the SQL SELECT Statement - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Column aliases
 • Using The DESCRIBE command
 • Using The SQL SELECT statement
 • Using concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
 • Using Arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement

Reporting Aggregated Data Using Group Functions - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Restricting Group Results
 • Creating Groups of Data
 • Using Group Functions

Managing Tables using DML statements - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Managing Database Transactions
 • Using Data Manipulation Language
 • Controlling transactions

Managing Schema Objects - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Creating and using temporary tables
 • Managing constraints

Managing Database Instances - Oracle Database: Administration Workshop

 • Starting Up Oracle Database Instances
 • Using Data Dictionary Views
 • Shutting Down Oracle Database Instances
 • Using Dynamic Performance Views
 • Using the Automatic Diagnostic Repository (ADR)
 • Using the Alert Log and Trace Files
 • Managing Initialization Parameter Files

Managing Storage - Oracle Database: Administration Workshop

 • Managing Resumable Space Allocation
 • Shrinking Segments
 • Deferring Segment Creation
 • Using Space-Saving Features
 • Deploying Oracle Database Space Management Features
 • Managing Different Types of Segments
 • Using Table and Row Compression
 • Understanding Block Space Management

Accessing an Oracle Database with Oracle supplied Tools - Oracle Database: Administration Workshop

 • Using the Database Configuration Assistant (DBCA)
 • Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control
 • Using racle enterprise Manager Database Express
 • Using SQL Developer
 • Using SQL Plus

Managing Tablespaces and Datafiles - Oracle Database: Administration Workshop

 • Viewing Tablespace Information
 • Creating, Altering and Dropping Tablespaces
 • Managing Table Data Storage
 • Implementing Oracle Managed Files
 • Moving and Renaming Online Data Files

Restricting and Sorting Data - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Applying Rules of precedence for operators in an expression
 • Limiting Rows Returned in a SQL Statement
 • Using Substitution Variables
 • Using the DEFINE and VERIFY commands

Displaying Data from Multiple Tables Using Joins - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Self-joins
 • Using Various Types of Joins
 • Using Non equijoins
 • Using OUTER joins

Understanding Data Definition Language - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Data Definition Language

Managing Data in Different Time Zones - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Working with CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP,and LOCALTIMESTAMP
 • Working with INTERVAL data types

Using Single-Row Functions to Customize Output - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Manipulating strings with character functions in SQL SELECT and WHERE clauses
 • Performing arithmetic with date data
 • Manipulating numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
 • Manipulating dates with the date function

Using Subqueries to Solve Queries - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Single Row Subqueries
 • Using Multiple Row Subqueries

Managing Sequences, Synonyms, Indexes - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Managing Indexes
 • Managing Synonyms
 • Managing Sequences

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

توجه: قبل از واریز وجه دوره، حتما از طریق مسئول آموزش استعلام گرفته شود.

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 2) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

 

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

 

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

 

پس 660 نفری باشید که در دوره 35ام اوراکل لایتک شرکت کنید و خود را یک قدم دیگر به بازار کار نزدیک تر کنید.

 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

آخرین فرصت های شغلی این دوره رو هم براتون گذاشتیم که بتونید راحت تر کارتون رو هم پیدا کنید، به قسمت دعوت به همکاری های سایت سر بزنید.

 

 

پیاده سازی پکیج کامل اوراکل و ASM بروی Linux

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

 

کلیه اساتید لایتک دارای سابقه درخشان در حوزه آموزش می باشند.

لینک اعضای هیئت علمی

مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۳۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
استادان پایگاه های داده
برنامه دروس پایگاه های داده
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۲۶۰۰۵ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵ - ۰۲۱۶۶۰۳۵۱۲۵ - ۰۲۱۶۶۰۸۶۰۱۹
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir , edu@laitec.ir
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) است.
laitec.ir
Copyright © 2002-2021