ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی Node JS (ویژه استخدام شرکت آکام )

آنچه یاد خواهید گرفت

Backend Introduction

 • Basic Front-End Knowledge
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
 • Operating system (OS)
  • Terminal Usage
  • Process management
  • Memory management
  • I/O management
 • Client / Server Architecture
 • HTTP
  • Request / Response
  • Status code
  • Methods (Verbs)
  • Cookies
 • URL anatomy
 • SSH
 • Basic networking concept
  • IP
  • Port
  • DNS
 • Choose a backend language
 • Databases
 • Basic web security knowledge
 • Application Programming Interface (API)
 • Web servers

Node JS

 • Node environments
 • V8 engine
 • Synchronous vs Asynchronous
 • Installation
 • JavaScript refresher
  • Variable
  • Conditions
  • Loops
  • Functions
  • ES6
 • Node and Package managers
 • Module system
 • Hello World!
 • Core modules
  • File System (FS)
  • Operating System (OS)
  • Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Express JS

 • Installation
  • Express generator
 • Hello World!
 • Static files
 • Middleware
 • Template engine
  • PUG
 • Routing system
 • JSON Web Token (JWT)
 • Databases
  • Introductions
  • Type of Database
 • MySQL
  • Introduction
  • Installation
  • Table
  • Basic column types
  • SELECT
  • UPDATE
  • DELETE
  • INSERT
  • LIKE
 • MongoDB
  • Introduction
  • Mongoose
  • Object ID
  • Find
  • Find All
  • Insert
  • Update
  • Remove
 • Redis
  • Introduction
  • Redis Insight
  • GET
  • SET
  • HMSET
  • HGET
 • Deploy Application
  • PM2
  • Nginx reverse proxy
  • Docker
  • Monitor application

پیش نیاز

آشنایی با HTM0L, CSS, JavaScript

مخاطبان دوره

توانایی پس ازگذراندن دوره

افرادی که علاقمند به شرکت دراین دوره هستند می توانند دراین دوره که با همکاری آکادمی کسب و کار پالن برگزار می شود شرکت نمایند و پس از کسب امتیاز ویژه درشرکت آکام استخدام شوند . ضمنا تخفیف ویژه ای برای نفرات برتر جهت عضویت در فضای کاراشتراکی پالن در نظر گرفته می شود .