ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی Node JS

آنچه یاد خواهید گرفت

Backend Introduction

 • Basic Front-End Knowledge
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
 • Operating system (OS)
  • Terminal Usage
  • Process management
  • Memory management
  • I/O management
 • Client / Server Architecture
 • HTTP
  • Request / Response
  • Status code
  • Methods (Verbs)
  • Cookies
 • URL anatomy
 • SSH
 • Basic networking concept
  • IP
  • Port
  • DNS
 • Choose a backend language
 • Databases
 • Basic web security knowledge
 • Application Programming Interface (API)
 • Web servers

Node JS

 • Node environments
 • V8 engine
 • Synchronous vs Asynchronous
 • Installation
 • JavaScript refresher
  • Variable
  • Conditions
  • Loops
  • Functions
  • ES6
 • Node and Package managers
 • Module system
 • Hello World!
 • Core modules
  • File System (FS)
  • Operating System (OS)
  • Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Express JS

 • Installation
  • Express generator
 • Hello World!
 • Static files
 • Middleware
 • Template engine
  • PUG
 • Routing system
 • JSON Web Token (JWT)
 • Databases
  • Introductions
  • Type of Database
 • MySQL
  • Introduction
  • Installation
  • Table
  • Basic column types
  • SELECT
  • UPDATE
  • DELETE
  • INSERT
  • LIKE
 • MongoDB
  • Introduction
  • Mongoose
  • Object ID
  • Find
  • Find All
  • Insert
  • Update
  • Remove
 • Redis
  • Introduction
  • Redis Insight
  • GET
  • SET
  • HMSET
  • HGET
 • Deploy Application
  • PM2
  • Nginx reverse proxy
  • Docker
  • Monitor application

پیش نیاز

آشنایی با HTM0L, CSS, JavaScript

مخاطبان دوره

توانایی پس ازگذراندن دوره