ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی آنلاین آنالیز داده و یادگیری ماشین با پایتون

آنچه یاد خواهید گرفت

♦ سرفصل‌های آنالیز داده و یادگیری ماشین با پایتون

♦ فصل اول: کتابخانه‌ی numpy

 • مقدمه - یادگیری ماشینی چیست؟
 • آموزش پکیج numpy در numpy - array ها و ماتریس‌ها
 • broadcasting در numpy
 • جمع، تفریق، تقسیم و جذر در numpy
 • متدها و فیلتر کردن در numpy
 • میانگین، واریانس، میانه، کواریانس و مقدار تعداد تکرار

♦ فصل دوم: ‌کتابخانه‌ی pandas

 • پکیج pandas
 • دیتافریم (data frame) چیست؟
 • متدهای دیتافریم
 • مرتب کردن داده‌ها

♦ فصل سوم: کتابخانه‌ی matplotlib

 • نمودار در matplotlib
 • رسم نمودار
 • آموزش رسم نمودار جزییات در نمودار رنگ‌ها
 • رسم دو نمودار همزمان و اضافه کردن جزییات
 • رسم چند نمودار در کنار هم
 • پکیج seaborn
 • پکیج boxplot
 • jointplot ها و pairplot ها

♦ فصل چهارم: مباحث آمار.

 • اهمیت آمار
 • نمودار ECDF
 • کمیت‌های آماری
 • کواریانس
 • correlation
 •  (pearson)
 • روش‌‌های غیرپارامتریک correlation
 • chi-square
 • کاربرد chi-square
 • تست chi-square با پایتون
 • مفهوم احتمال
 • توزیع نرمال

♦ فصل پنجم: پیش‌پردازش داده‌ها

 • preprocessing چیست؟
 • preprocessing در پایتون
 • داده‌های خالی (nan)
 • پر کردن داده‌های خالی
 • داده‌های تکراری
 • تبدیل داده‌های غیرعددی به عددی
 • Crosstab ها و pivot_table ها
 • متغیرهای ساختگی (dummy variables)
 • نرمال کردن داده‌ها
 • نویز و داده پرت و تفاوت آن‌ها

♦ فصل ششم: یادگیری نظارت‌ شده (Supervised Learning)

 • یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning)
 • وارد کردن دیتاست iris
 • الگوریتم knn
 • متریک در الگوریتم KNN
 • چگونگی بررسی عملکرد یک الگوریتم
 • overfitting و underfitting
 • رگرسیون خطی چیست؟
 • دیتاست boston و تمرین برای linear regression
 • خطا در linear regression چگونه محاسبه می‌شود؟
 • تقسیم کردن اطلاعات به چند بخش (K_fold cross validation)
 • تابع جریمه, Regularization term ,ridge regression ,Lasso regression
 • confusion matrix
 • لجیستیک رگرسیون چیست؟
 • threshold در Logistic regression
 • روشی برای پیداکردن هایپر پارامترها
 • تعیین هایپر پارامترها Random search cross validation
 • Naive Bayes
 • الگوریتم شبکه عصبی چیست؟

فصل هفتم: یادگیری نظارت نشده (Unsupervised Learning)

 • یادگیری غیر نظارت شده ، clustering و k_means چیست؟
 • نحوه کد زدن k_means و انتخاب تعداد cluster یا inertia
 • خوشه‌بندی سلسله مراتبی یا Hierarchical Clustering
 • الگوریتم Mean Shift
 • الگوریتم DBSCAN

پیش نیاز

آشنایی با کامپیوتر و تسلط اولیه به زبان برنامه نویسی پایتون

مخاطبان دوره

 • تمامی افراد علاقه مند به دیتا آنالیز و یادگیری ماشین

توانایی پس ازگذراندن دوره