ما را دنبال کنید:
image

مهندسی ابزارهای DevOps

آنچه یاد خواهید گرفت

Introduction

 • Machine Deployment
  • Vagrant
  • Vagrant Boxes
 • Configuration Management
  • Configuration Management with Ansible, Puppet, and Chef
 • Container Management
  • Docker and Kubernetes
  • Docker Compose
  • Docker Swarm and Docker Machine
 • Software Engineering
  • Modern Software Development
  • CI/CD and Jenkins
  • Git
  • Deploying Code to Production
  • Standard Components and Platforms for Software
  • Cross Site Scripting, ACID and CAP Theorem
 • Service Operations
  • Prometheus and Logstash

پیش نیاز

گذراندن دوره‌‌های لینوکس LPIC-2 و Scripting(Bash/Python

مخاطبان دوره

 • برنامه‌نویسان، مدیران سیستم‌ها  
 • راهبران سیستم های لینوکس 

توانایی پس ازگذراندن دوره

 • توانایی فعالیت به عنوان‌ مهندس DevOps 

امروزه جنبش DevOps وارد مرحله بلوغ در فناوری‌‌اطلاعات شده است. فلسفه‌ای که پشت DevOps قراردارد اکنون کاملا شناخته شده است و روز‌به‌روز ابزارهای بیشتری برای پیاد‌ه‌سازی این فلسفه ایجاد می‌‌شوند.

این دوره، مهندسان آینده‌‌ی این حوزه را آماده بازار‌‌کار می‌‌نماید. در این دوره نگاهی به شمار‌ زیادی از ابزارهایی که عموماً در محیط‌‌های evOpsD استفاده می‌شوند خواهیم داشت تا درک بهتری از استفاده DevOps در محیط های Enterprise حاصل شود.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.