ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزش حرفه ای امنیت و جلوگیری از نفوذ CEH

آنچه یاد خواهید گرفت

 • Module 01: Introduction to Ethical Hacking
 • Module 02: Footprinting and Reconnaissance
 • Module 03: Scanning Networks
 • Module 04: Enumeration
 • Module 05: Vulnerability Analysis
 • Module 06: System Hacking
 • Module 07: Malware Threats
 • Module 08: Sniffing
 • Module 09: Social Engineering
 • Module 10: Denial-of-Service
 • Module 11: Session Hijacking
 • Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Module 13: Hacking Web Servers
 • Module 14: Hacking Web Applications
 • Module 15: SQL Injection
 • Module 16: Hacking Wireless Networks
 • Module 17: Hacking Mobile Platforms
 • Module 18: IoT Hacking
 • Module 19: Cloud Computing
 • Module 20: Cryptography​

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

 •  مدیران ارشد شبکه ها،
 • کارشناسان IT و ICT
 • مهندسان و تکنسین های شاغل اتاق های کنترل تأسیسات صنعتی و کارخانه ها،
 • کارشناسان امنیت، بانک ها، بیمه ها و مراکز مالی و اعتباری،
 • دانشجویان رشته کامپیوتر، مسئولین نگهداری و پشتیبانی شبکه ها و سیستم ها

توانایی پس ازگذراندن دوره

 • آشنائی با مفاهیم امنيت
 • آشنائی با مفاهيم نفوذ و نفوذپذيری
 • آشنایی با روشهای نفوذ

 این دوره شامل راهها و روش هايی می باشد که طی آن برنامه ها به نحوی طراحی می گردند که کارهايی فراتر از آنچه از آنها انتظار می رود را در جهت سياست ها و پروسه های امنيتی، انجام دهند. 

در دوره CEH با کلیه ابزارهای مربوط به نفوذ و راه های جلوگیری از آنها تحت 20 ماژول و سرفصل آشنا خواهید شد.