ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

آنچه یاد خواهید گرفت

Abstract Classes and Interfaces
 معرفی الگو های برنامه نویسی شی گرا Design Patterns

♦ انواع طبقه بندی الگوی های شی گرا

  • Singleton
  • Builder
  • Factory
  • Façade
  • Template
  • Prototype

♦ آشنایی با اجزای کتابخانه‌های

  • Java.io
  • Java.lang
  • Java.time
  • Java.math
  • Java.uti

♦ آشنایی با بانک اطلاعاتی (Mysql)

♦ نصب و راه اندازی بر روی سیستم عامل لینوکس یا  ویندوز
♦ مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی و زبان SQL
♦ دستورات اولیه SQL

  • Create and Drop Database
  • Create and Drop Table
  • Insert
  • Update
  • Select
  • Delete
  • AND & OR Clauses
  • Like
  • Order By
  • Group By
  • طراحی ERD  با رویکرد پروژه محور
  • ارتباط با بانک های اطلاعاتی از طریق  JDBC در جاوا
  • Environment Setup
  • Driver Type
  • Connections
  • Statements
  • ResultSet
  • Data Type
  • Transaction

♦ آشنایی با XML و JSON و نقل و انتقال اطلاعات بر مبنای آن‌ها

♦ مقدماتی بر برنامه نویسی وب

  • HTML
  • JavaScript
  • CSS
  • Ajax
  • اجرای نرم افزار بر روی سرور

♦ آشنایی با Apache Tomcat Application Server
♦ آشنایی مقدماتی با لینوکس و محیط های deployment
♦ مقدمات  ساختار سیستم عامل  لینوکس و دستورات مربوط به راه اندازی سرویس ها
♦ نصب RDBMS Mysql  در سیستم عامل لینوکس
♦ راه اندازی  Application server  در لینوکس
♦ آشنایی مقدماتی با اصول مهندسی نرم افزار

  • اصول agile
  • اصول مدل  scrum
  • Sprint
  • Backlog
  •  آشنایی با ابزار های توسعه نرم افزار    Source  controller

♦ مفاهیم  Source  controller 

  • Git push
  • Git pull
  • Git commit
  • Git clone
  • Git merge
  • Release
  • برنامه نویسی تحت وب

♦ آشنایی با معماری نرم افزار های تحت وب

  • ساختار  نرم افزار تحت وب
  • MVC and Web Applications
  • JSP As the View
  • JSP Scripting Elements
  • Request and Response
  • Expression Language
  • Java Servlets as the Controller
  • HttpServlet
  • HTTPServletRequest
  • HTTPServletResponse
  • HttpSession
  • RequestDispatcher
  • WAR File
  • Web filter 
  • Web listener 
  • Cookie 
  • Header 
  • QueryParam
  • PathParam
  • Redirect vs dispatch 
  • Servlet configuration xml 
  • Mvc architecture
  • Maven 
  • Pom.xml 
  • Rest controller
  • معرفی H​ibernate
  • Java Persistence چیست؟
  • ORM framework
  • ایجاد یک Entity Class
  • Persistence Unit
  • Entity Manager
  • Looking up Entities
  • Deployment
  • EntityManager and Persistence Context
  • Managed and Detached Entities
  • ایجاد و حذف Entities
  • Transactions
  • Mapping Entities to Tables
  • Primary Keys
  • Entity Relationships
  • One2One
  • Many2One
  • One2Many
  • Many2Many
  • Cascading
  •  آشنایی تست نرم افزار
  • تست نرم افزار در جاوا  
  • بررسی انواع  روش های تست  unit test , integration test
  • مبانی تست نویسی با استفاده از junit , Mockito
  • آموزش تست APi با استفاده از  postman

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

♦ تمامی افراد علاقه مند

توانایی پس ازگذراندن دوره